Kogu annetatud kõne maht

865 h 44 min

Kogu annetatud kõne maht

865 h 44 min

Andmekaitsetingimused

“Anneta kõnet” projekti viivad läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ning Riigi Infosüsteemi Amet (RIA).

Vastutava töötleja kontaktandmed

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn
Telefon: +372 625 6342
E-post:

Volitatud töötleja kontaktandmed

Riigi Infosüsteemi Amet
Pärnu maantee 139a, 15169, Tallinn
Telefon: +372 625 6342
E-post:

Volitatud töötleja kõnesalvestiste transkribeerimise osas selgub pärast kõnede annetamise projekti lõppemist.
Kõne annetamine ja isikuandmete andmine projektis “Anneta kõnet” on vabatahtlik. Annetatud kõne ja muu sellega seotud teave sisaldab isikuandmeid. Nende töötlemisel lähtutakse Eestis kehtivast isikuandmete kaitse üldmäärusest¹ ja muudest asjasse puutuvatest õigusaktidest. Annetamiseks ei ole vaja luua kontot ega end muul viisil identifitseerida. Kõnet annetades annab annetaja õiguse oma andmeid töödelda ning pärast töötlemist avalikustada avaandmete teabeväravas avaandmetena CC-BY litsentsiga.

Õigustatud huvi tasakaalutesti leiad siit.

Annetatud kõne kustutamine

Kui oled otsustanud oma annetatud kõnesalvestise ja muud isikuandmed kustutada lasta, siis palun lisa oma kõneannetuse unikaalne ID allolevale väljale ja vajuta nuppu “Saada”. Teine võimalus on saata oma palve aadressile . Kui oled kõnet annetanud rohkem kui ühel korral, siis tuleb iga kõnesalvestis eraldi kustutada lasta. 

Mida kogutud andmetega tehakse? 

Kogutud kõnematerjal, sellega seotud transkriptsioonid ja taustaandmed avalikustatakse avaandmete teabeväravas².
Kogutud andmed aitavad arendada eestikeelset kõnetehnoloogiat ning uurida eesti kõnekeelt. Andmestik on mõeldud eeskätt erinevatele ettevõtetele, avaliku sektori asutustele ja teadusasutustele kõnetehnoloogial põhinevate teenuste ja toodete loomiseks. Teadlastele annab andmestik olulise sisendi uurimaks ja hindamaks kaasaegset kõnekeelt.
Kõnetehnoloogia on keeletehnoloogia haru, mis keskendub inimeste kõne töötlemisele. Kõnetehnoloogia valdkonnad on näiteks kõnetuvastus, kõnesüntees ja kõneleja tuvastus.
Kõnetuvastust ehk kõnematerjali automaatset kirjalikku vormi viimist kasutatakse tänasel päeval näiteks koosolekute protokollimiseks, intervjuude kirjalikku vormi viimiseks, telesaadetele automaatsubtiitrite lisamiseks jne. Kõnetuvastust oma igapäevaelus rakendavate asutustena võib välja tuua näiteks Riigikogu, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja ERR-i.
Kõnetuvastuse kohta saab täpsemalt lugeda ning kõnetuvastajat ka katsetada SIIT.
Andmeid kasutavad isikud võivad töödelda andmeid ka väljaspool EL-i või Euroopa Majanduspiirkonda. Andmeid saab väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda edastada üksnes isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud kaitsemeetmeid rakendades. Sellisteks kaitsemeetmeteks võivad olla näiteks EL-i komisjoni otsus konkreetse riigi andmekaitse taseme piisavuse kohta, standardsed andmekaitseklauslid või siduvad kontsernisisesed eeskirjad.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

“Anneta kõnet” projekti käigus kogutakse inimese kõnesalvestust, informatsiooni tema tausta kohta: sugu, vanusegrupp, elukoht maakonna täpsusega, emakeel ja teave murdekeele rääkimise kohta. Lisaks kogutakse tehnilist teavet: helisalvestise pikkus, helisalvestisele määratud unikaalne identifikaator, kasutatav seade, brauser ja operatsioonisüsteem, ligikaudne asukoht, kasutajasessioonide statistika, kasutajate arv. Kampaania tehnilise teabe kogumiseks kasutatakse annetakonet.ee veebilehega integreeritud Google Analyticsit. 
Taustaandmed aitavad hiljem annetatud kõnesid paremini segmenteerida ning annavad olulist sisendit keeleteaduslikeks uurimusteks. Näiteks saavad teadlased uurida, missugust sõnavara, väljendeid jms erinevate vanusegruppide esindajad kasutavad. Samuti võimaldavad kogutud taustaandmed lihtsamalt eristada murdekeelset kõnet, mis annab keeleuurijatele olulist sisendit erinevate murrete uurimiseks. 
Tehniline teave on vajalik annetuse tehniliseks teostamiseks ja selle kohta statistika kogumiseks. Samuti on see vajalik selleks, et kustutada kõnematerjal ja taustaandmed.  Kõne annetajal on võimalus projekti raames annetatud kõnematerjali ja taustaandmeid igal hetkel kustutada lasta.

Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Projekti raames kogutavate isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on vastutava töötleja ja kolmandate osapoolte õigustatud huvi. Õigustatud huvi seisneb kõnematerjalide kogumises ja töötlemises kõnet mõistvate rakenduste ja teenuste arendamiseks ja uurimiseks ning keeleuuringuteks ja sellega seotud õpetamiseks. Täiendavat infot saad küsida aadressilt .

Kuidas andmeid töödeldakse?

Projekti raames kogutud kõnematerjalid transkribeeritakse ehk viiakse tekstilisele kujule. Transkribeerimise käigus eemaldatakse kõnematerjalidest kõik konkreetseid isikuid tuvastada võimaldavad andmed.
Kõnematerjale töötleb volitatud töötleja, kes eemaldavad kõnematerjalidest kõik isikut tuvastada võimaldavad fragmendid. Kõnematerjal ja selle tekstiline vaste avalikustatakse pärast materjalide töötlemist avaandmetena avaandmete teabeväravas CC-BY litsentsiga. Pärast avaandmetena avalikustamist saavad andmeid töödelda kõik huvitatud isikud.
“Anneta kõnet” käigus kogutud kõnematerjale ja muud kogutud informatsiooni hoitakse turvaliselt Riigipilves³.
Andmete töötlemise kohta saab täiendavat infot küsida aadressilt .

Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

Kogutud andmestikku säilitatakse tähtajatult, kui isik ei esita palvet oma andmete kustutamiseks. Vabatahtlikult annetatud kõnesid kasutatakse eestikeelset kõnet mõistvate teenuste ja rakenduste loomiseks ning keeleuuringuteks (seda ka tuleviku vaatest). Kõne annetanud isikul on võimalik lasta oma kõne ning muu enda kohta käiv informatsioon kustutada igal ajahetkel.

Kõnet annetanud inimese õigused

Kõne annetanud isikul on igal ajahetkel võimalik paluda oma kõnesalvestis(ed) avaandmete teabeväravast eemaldada. Iga kõne annetamise lõpus kuvatakse annetajale unikaalne ID, mille saab endale ära salvestada. Kõne kustutamiseks tuleb unikaalne ID sisestada “Annetatud kõned” alamlehel olevale väljale. Teine võimalus on saata oma soov aadressile . Ilma unikaalset identifikaatorit teadmata pole võimalik kõnet kustutada.
Kõne annetanud isikul on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui ta leiab, et tema isikuandmete töötlemise käigus rikutakse isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevaid nõudeid.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu NextGeneration EU vahenditest.


¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta

² Avaandmete teabevärav on veebileht, mille kaudu võimaldatakse avalikkuse juurdepääs taaskasutatavale teabele: https://avaandmed.eesti.ee/

³ Riigipilv on riigi poolt hallatav pilvekeskkond, mis võimaldab pakkuda avalikule sektorile keskseid pilvelahendusi ja nendega seotud teenuseid. Riigipilve arenduse eest vastutab Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (Riigi IKT Keskus). Riigipilve kohta saab rohkem lugeda aadressilt www.riigipilv.ee.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Info
Developed by Reaktiiv