Kogu annetatud kõne maht

865 h 44 min

Kogu annetatud kõne maht

865 h 44 min

Kuidas kõnet annetada?

Kõne annetamiseks on kaks võimalust.

Esimene võimalus:

Teine võimalus:


Projekti kirjeldus

“Anneta kõnet” projekti käigus on kõigil täisealistel eesti keelt kõnelevatel inimestel võimalus annetada oma kõnet, panustades seeläbi eesti keele säilimisse ning kõnetehnoloogia kiiremate lahenduste jõudmiseni meie igapäevaellu. Oma kõnet on oodatud annetama nii eesti keelt emakeelena, eesti keelt võõrkeelena kui ka erinevaid eesti murdekeeli kõnelevad inimesed. Rääkida võib nii etteantud teemadel kui ka vabalt valitud teemal. Ootame võimalikult loomulikku ja igapäevast kõnepruuki ning ka slängi. Palume vältida roppuste ning teisi inimesi solvata võivate sõnade ja väljendite kasutamist ning mõtete edastamist.

Annetatud kõnematerjal transkribeeritakse ehk viiakse teksti kujule ning kõnematerjali ja sellele vastavat tekstilist materjali kasutatakse eesti kõnetehnoloogia lahenduste edasiarendamiseks ja teadustöö eesmärgil. Kõnetehnoloogia lahendustena on silmas peetud eelkõige automaatset teksti kõneks ja kõne tekstiks muutmist. Kõnetehnoloogia lahendused võimaldavad näiteks vaegnägijatel -ja kuuljatel lihtsamini infot tarbida, olgu selleks siis automaatne uudiste ja raamatute ette lugemine või reaalaja subtiitrid erinevates eestikeelsetes telekanalites. Laiemas mõttes saab projekti tulemitest kasu kogu Eesti ühiskond. Kõnetehnoloogia lahenduste arendamise läbi muutub nii riigi- kui ka erasektori asutustega suhtlemine inimesele lihtsamaks ning kiiremaks.

Kõneleja saab oma kõnet annetada piiramatus mahus ning kõne annetamiseks saab kasutada nii arvutit, nutitelefoni kui ka tahvelarvutit. Kõne annetamisel palume vältida teiste autorite tekstide ettelugemist või tsiteerimist. Samuti palume mitte avaldada kõnelemise käigus enda või oma lähedaste isiklikke andmeid.

“Anneta kõnet” projekt on ellu kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infosüsteemi Ameti koostöös ning seda on rahastanud Euroopa Liit – NextGenerationEU.

Lisaküsimuste korral on võimalik kirjutada aadressil

 

About the project

The goal of the “Donate a Speech” project is to develop language technologies and preserve the Estonian language. All people over the age of 18 speaking Estonian at the level of their native or foreign language are invited to take part in the project. The project aims to preserve spontaneous speech in Estonian and its dialects.

All collected voice material will be used for research purposes and development of language technologies. Language technologies can be used for creating automatic subtitles, enabling the services of translators or voice assistants (Siri, Alexa and others). Such solutions make everyday life easier, making services more accessible and convenient. Nowadays language technologies using the Estonian language are still in the development stage. “Donate a Speech” project should support this development and bring technologies to the next level.

Anyone can take part in the project and record an unlimited amount of his speech. For recording, you can use any device that has Internet access and is equipped with a microphone.

For getting additional information about the project reach us via e-mail

О проекте

Целью проекта «Подари речь» является развитие речевых технологий и сохранение эстонского языка. К участию в проекте приглашаются все люди старше 18 лет, владеющие эстонским языком на уровне родного или иностранного. Проект нацелен на сохранение спонтанной речи как на эстонском языке, так и на его диалектах.

Весь собранный голосовой материал будет использован для исследовательских целей и развития речевых технологий. Примерами использования таких технологий могут быть автоматические субтитры, переводчики или голосовые помощники (Сири, Алекса и другие). Подобные решения облегчают повседневную жизнь, делая услуги более доступными и удобными. На сегодняшний день речевые технологии с использованием эстонского языка пока ещё находятся в стадии развития, которое проект “Подари речь” должен поддержать.

Каждый желающий может принять участие в проекте и записать неограниченное количество своей речи. Для записи можно использовать любое устройство, которое имеет доступ в интернет и оснащено микрофоном.

Проект «Подари речь» был запущен в сотрудничестве Министерства экономики и коммуникаций с Государственным советом информационных систем. Финансирование осуществляется на средства Европейского Союза – NextGenerationEU.

Дополнительнительную информацию о проекте можно получить по адресу электронной почты

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Info
Developed by Reaktiiv